INFORMACE PRO RODIČE:

 

 
 

JAKÉ AKCE PRO DĚTI PLÁNUJEME NA MĚSÍC ZÁŘÍ, ŘÍJEN:

 

9.9. PROFESIONÁLNÍ DIVADLO V MŠ - HUDEBNÍ DIVADLO JANY HRUŠKOVÉ

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2021 - 2022

 

Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19, nesmí do mateřské školy vstoupit:

 

zvýšená tělesná teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce

 

 

          PROSÍME, DBEJTE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ:

  • RESPIRÁTORY (NANOROUŠKY, DVOJITÉ CHIRURGICKÉ ROUŠKY) JSOU POVINNÉ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH ŠKOLY (NETÝKÁ SE DĚTÍ MŠ)
  • DODRŽUJTE OD OSTATNÍCH 2 m ROZESTUP
  • POUŽÍVEJTE DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE
  • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT VE SVÉ PŘIHRÁDCE V ŠATNĚ VLASTNÍ ROUŠKU V IGELITOVÉM PYTLÍKU
  • NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY Z DOMOVA
  • DĚTI SI IHNED PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PŮJDOU DŮKLADNĚ OMÝT RUCE
 
 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid - 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS nebo plošně MZČR. 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid - 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinni zajistit "oddělení" dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něho dohled dospělé osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Pokud bude dítě v průběhu pobytu v mateřské škole vykazovat známky akutního onemocnění, bude od ostatních dětí "odděleno" do jiné místnosti, všechny děti si okamžitě nasadí roušky, zákonný zástupce nemocného dítěte bude neprodleně informován o stavu svého dítěte a vyzván k jeho neprodlenému vyzvednutí. Bude informovat svého pediatra.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PŘEDŠKOLIČKA ZŠ STUDNICE:

URČENO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
 
  •