VNITŘNÍ ŘÁD
ŠKOLNÍ DRUŽINY

Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 

Práva žáků vycházejí z
Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20.
listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní
Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech
základních principech:

1. Právo na přežití - zaučující zachování
života a uspokojení základních potřeb dítěte.

2. Právo na rozvoj
- umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na
svobodu myšlení a vyznání.

3. Právo na ochranu - chrání dítě před
násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.

4. Právo na účast - dává dítěti možnost
vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

I. Práva žáků:

a) na účast na výchovných,
vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní
družinou,

b) na svobodu myšlení,
projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek,

c) vyjadřovat se ke všem
rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku
a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo řediteli
školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám
slušnosti,

d) na odpočinek, na hru a
oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v
řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a
přátelské atmosféře,

e) žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,

f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a
násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,

g) být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k
jejich pobytu a činnosti ve školní družině

 

II. Povinnosti žáků:

a) dodržovat vnitřní řád
školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž
byli seznámeni,

b) plnit pokyny
pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním
řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby
neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

c) své chování a jednání
ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali
důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou
do styku,

d) zjistí-li ztrátu či
poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní
družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,

e) chodit do školní
družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní
družinou,

f) zacházet s vybavením
školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory  školní družiny v čistotě a pořádku, chránit
majetek před poškozením,

g) přezouvat se a přezůvky
udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,

h) během vycházky a pobytu
venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s
sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se
žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky
apod.) mají žáci podepsané.

Žák je povinen chovat se
ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při závažném
a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím
ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

III. Žáci nesmějí:

a) nosit do školní družiny
cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,

b) nosit do školní družiny
předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost
žáka nebo jiných osob,

c) pořizovat nahrávky
(video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby před ukončením pobytu ve školní
družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí
vychovatelky ŠD,

d) používat mezi sebou a
vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,
hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či
vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností
stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

e) v prostorách školní
družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat
alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit,
propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní
družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných látek.

Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením
vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

IV. Podmínky zacházení s majetkem školského
zařízení ze strany žáků

a) žáci jsou povinni
zacházet s vybavením školní družiny šetrně,

b) místnost školní družiny
i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku,

c) majetek školní družiny
chrání před poškozením,

d) majetek školní družiny
nesmějí žáci odnášet domů,

e) v případě úmyslného
poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě
způsobené škody.

V. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a
pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

a) o přijetí dítěte do
školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií,

b) na zápisním lístku
rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou
dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti
rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a
podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!

c) pro vychovatelku je
závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku, změny je nutné včas vždy písemně
oznámit,

d) rodiče (zákonní
zástupci) jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ
nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně
užívané léky,

e) veškeré připomínky k
práci školní družiny vyřizuje vychovatelka nebo ředitel školy,

f) s tímto vnitřním řádem
ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým
podpisem souhlasí s jeho dodržováním,

g) pokud dítě zůstane v ŠD
po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům, po domluvě s rodiči
počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou, v případě, že
nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí a jejich  ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) po skončení vyučování
(dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD

b) docházka přihlášených
žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně
vzdělávací práce. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků.
Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda
jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti
zakládá.

c) oddělení ŠD se naplňuje
nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb. v platném znění), 

d) při činnosti mimo areál
školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu  žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku
poskytuje ředitel školy v případě potřeby

na každou akci zvlášť na
základě žádosti  vychovatelky ŠD a s
přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce,

e) stravování -
vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný
nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky
ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků,

Rámcový režim dne ŠD

6.30 - 7.45     - ranní družina (hry)

11.40 (12.30) - 13.00
konec dopoledního vyučování,oběd, hygiena odpočinkové činnosti (dle
individuálního přání)

13.00 - 14.30 rekreační a
zájmové činnosti, pobyt venku, vycházka, 
hygiena, odchody žáků

14.30 - 15.30 didaktické
hry - příprava žáků na vyučování 
individuální odpočinkové činnosti, odchody žáků

ZŠ a MŠ Studnice

Mgr. Jaroslav Baše

ředitel

Originál uložen v ŠD