Školní řád

ŠKOLNÍ  ŘÁD

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, STUDNICE,OKRES NÁCHOD

 

Školní řád je právní norma, která stanoví podmínky spolupráce

mezi rodinou a školou.

 

Zdvořilost a vzájemná pozornost jsou předpokladem

dobrého spolužití v naší škole.

 

Jen ten, kdo se sám chová zodpovědně a ohleduplně,

může totéž očekávat od ostatních.

 

 

 

Vím, že mám  právo  na

vzdělání a výchovu. Za

pomoci svých rodičů  a

učitelů,  vlastní pílí

a svědomitostí se při-

činím o tom, aby ze mne

byl slušný, odpovědný,

samostatný a vzdělaný

člověk.

 

ŽÁCI

 

Je mou základní povinností účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin.

Nesmím svévolně opustit třídu nebo školní budovu v průběhu vyučování.

Docházka do školní družiny, nepovinných předmětů, zájmových kroužků, do kterých jsem přihlášen(a), je závazná.

Při pozdním příchodu do školy se mám omluvit vyučujícímu. Mám neprodleně předložit třídnímu učiteli omluvenku v případě, že jsem chyběl(a).

Musím dbát všech pravidel hygieny a bezpečnosti a musím být ohleduplný(á) ke spolužákům. Neublížím jim fyzicky ani slovně. Pokud bych ale zavinil(a) úraz nebo byl(a) sám(a) zraněn(a), okamžitě to ohlásím vyučujícímu, případně učiteli, který vykonává dozor.

Mám právo využívat všech školních prostor v době vyučování s přihlédnutím na vlastní bezpečnost, a to po seznámení s platným provozním řádem.

Mám právo seznámit se s pravidly hodnocení své školní práce včetně chování. Tato pravidla tvoří samostatný dokument. 

Musím si vážit svého zdraví a chránit je. Kouření, alkohol a drogy by  mé zdraví poškozovaly, proto jsou zakázány.

Jsem slušný člověk, proto zdravím slovy „Dobrý den“ všechny dospělé osoby, které ve škole potkám.

Je potřeba, abych se doma svědomitě připravoval(a) na   vyučování a měl(a) všechny učebnice, sešity a pomůcky uchystané podle rozvrhu hodin a domácí    úkoly vypracované podle zadání.

Mám učebnice vypůjčené, proto je nosím obalené a dbám   na to, abych je nepoškodil(a). V opačném případě budu muset vzniklou škodu nahradit.

Své místo a ostatní prostory školy musím udržovat v čistotě a pořádku, majetek školy chránit. Při poškození, nebo dokonce při úmyslném  poškození, škodu nahradím nebo uvedu věc do původního stavu.

Mám právo poznávat světové a evropské kulturní hodnoty a tradice, pochopit a osvojit si zásady a pravidla vycházející z evropské integrace jako základ pro soužití v národním a mezinárodním měřítku s přihlédnutím na vytváření vědomí národní a státní příslušnosti k ČR.

Mám právo získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Do školy nesmím nosit předměty, které s výukou nesouvisejí či ohrožují fyzicky nebo morálně mě i mé spolužáky. Mobilní telefon budu mít vypnutý a nebudu ho používat při vyučování.  Cenné věci a nadměrné množství peněz do školy nepatří. V mém zájmu je, abych třídnímu učiteli (vyučujícímu) neprodleně hlásil(a) ztrátu osobní věci.            

Ve školní jídelně se musím chovat kulturně a musím dbát všech pokynů dozírajících učitelů a pracovníků školní jídelny.

Slušnou formou mohu vyjadřovat své názory a podle vlastního uvážení své připomínky uplatnit u pedagogických pracovníků.

Mám právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

Mám právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.

Je mojí povinností plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, projevy násilí, diskriminace a nepřátelství jsou nepřípustné.

Fyzické a hrubé slovní útoky vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení školního řádu a zákona.

Škola použije kázeňské prostředky a opatření v případě mého porušení či nerespektování stanovených povinností.

 

 

 

Víme, že jsme povinni řádně posílat dítě do školy.

 

RODIČE

 

Jsme povinni omluvit dceru nebo syna, nemůže-li se z vážných důvodů účastnit vyučování. Náhlou nepřítomnost omluvíme do druhého dne písemně nebo telefonicky. O uvolnění na jeden den pro známou překážku požádáme třídního učitele, na více dní písemně ředitele školy a to vždy předem.

Pro rodinné rekreace a dovolené bychom měli využívat zejména hlavní a vedlejší prázdniny. Třídní   učitel může v odůvodněných případech žádat omluvenku od lékaře.

Měli bychom s dítětem navštěvovat lékaře (pokud je to možné) mimo vyučování.

Je naším společným zájmem, aby dítě chodilo do školy vhodně oblečeno a upraveno.

Učitelé nás mají právo upozornit na věci, které se týkají například nevhodného oblečení a nepřiměřené úpravy zevnějšku našeho dítěte.

Škola má zájem i na tom, aby se její žáci i na veřejnosti chovali v souladu se školním řádem.

Musíme dohlédnout i na to, aby syn - dcera zacházel(a) s učebnicemi šetrně.

V případě poškození učebnice nebo školního majetku dítětem budeme muset provést opravu, případně finanční vyrovnání.

Pokud to naše dítě potřebuje, eventuelně po dohodě s vyučujícím, musíme denně kontrolovat, zda má připravené věci na vyučování a splněné domácí úkoly.

Na škole sice nejsou zavedeny hodiny doučování, ale učitelé jsou na požádání připraveni svým žákům po vzájemné dohodě pomoci.

Vrátí-li se dítě po nemoci do školy, musíme dohlédnout na to, aby si doplnilo látku. Máme možnost dohodnout se s vyučujícími, jak nejlépe situaci zvládnout.

Exkurze, filmová a divadelní představení a koncerty jsou součástí vyučování, vyučování doplňují a rozšiřují.

Je naší povinností dostavit se na vyzvání ředitele do školy a osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se dítěte.

Je naší povinností informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Je naší povinností oznamovat škole údaje podle zákona 561/04 Sb., § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.
Při škole pracuje školská rada, jejíž prostřednictvím se  můžeme i my aktivně podílet na dění ve škole. Vzájemná spolupráce a důvěra jsou předpokladem spokojenosti a úspěchu.

 

 

 

Víme, že jsme povinni se ve své práci

řídit Pracovním řádem pro zaměstnance

škol a školských zařízením, vydaným

MŠ MTV č.j. 16969/96-42 v Praze

dne 16. dubna 1996.

 

 

UČITELÉ

 

Naše jednání a vystupování před žáky, rodiči a širší veřejností musí být v souladu s pravidly slušnosti a s výchovným posláním a působením školy.

Jsou pro nás závazné učební plány, osnovy, případně jiné schválené dokumenty, organizační předpisy, hygienické předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výchově a vyučování.

Pedagogické dozory nad žáky jsme povinni dodržovat podle pokynů ředitele školy a podle zvláštních předpisů.

Své žáky vychováváme k dodržování pravidel slušného chování, k dodržování hygienických, dopravních, požárních a jiných předpisů a pokynů   příslušných orgánů, jež se týkají péče o bezpečnost a ochranu zdraví ve školství, a také k ochraně školního a jiného majetku před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím.

Předpokladem úspěchu je  spolupráce s rodiči. Na požádání rodičů je informujeme na třídních schůzkách, případně na individuálně dohodnuté schůzce o prospěchu a chování. Písemně v případě, kdy je to v zájmu výchovy a vyučování nutné nebo stanovené jinými předpisy.

Je naším trvalým úkolem vytvářet pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Je naší povinností každý úraz, ke kterému ve škole dojde, zaevidovat a vyhotovit o něm záznam.

 

 

PROVOZ  VE  ŠKOLNÍ  BUDOVĚ

 

Přístup do školní budovy mají žáci pouze za doprovodu   a dozoru učitele nebo pracovníka školy.

Každý žák se přezuje v šatně, zde také odloží svůj svrchní oděv a obuv. Obuv na přezutí musí být podepsaná plným jménem a umístěná v botníku. Do hodin tělesné výchovy nosí žáci obuv a oděv stanovený vyučujícím. Je zakázáno v šatnách ponechávat cenné věci nebo peníze.

Do šaten mají žáci přístup před zahájením vyučování a po jeho skončení. V době mezi první a poslední hodinou vyučování mohou do šaten pouze s     vědomím pedagogických pracovníků. V šatnách se žáci zdržují jen v prostoru šatny své třídy. V polední přestávce zbytečně v šatně nepobývají.

Na výuku mimo budovu odcházejí žáci vždy pod vedením učitele. Stejným způsobem se vracejí do tříd.

Po chodbách se žáci pohybují klidně, není dovoleno zbytečně se zdržovat na schodištích a v předsíních sociálních zařízení, ani o přestávkách bez dozoru ve školní družině.

V učebnách, na chodbách i ve všech dalších prostorách školy jsou žáci povinni udržovat pořádek a čistotu.

Před odchodem z učeben dají žáci své místo do pořádku.

Po ukončení vyučování odejdou všichni žáci pod dozorem vyučujícího do školní jídelny nebo do šaten.

Po obědě se žáci rozejdou do ŠD. Ti, kteří nenavštěvují ŠD si vyzvednou školní tašky, odeberou se do šaten, přezují se a opustí školní budovu.

Činnost politických stran, politických hnutí a jejich propagace je ve škole zakázána.

Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, stejně tak je zakázána reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí nebo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

 

Tento školní řád má dlouhodobou platnost. Jeho ustanovení jsou závazná až do vydání nové normy.

 

 

 

 

 Ve Studnici dne 1.9.2011            Jaroslav Baše                                                    

                                                   ředitel školy

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, STUDNICE, OKRES NÁCHOD

STUDNICE 57, 549 48

 

Tel.: 491 435 256